Sidebar

Xét và công nhận tốt nghiệp

I. ĐIỀU KIỆN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

          - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

          - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo;

          - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

          - Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và có chứng chỉ/kết quả hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

          - Các yêu cầu khác quy định bởi chuẩn đầu ra của CTĐT:

+ Ngoại ngữ:

Cấp đào tạo

Khóa đào tạo

Yêu cầu

Ghi chú

Đại học

Khóa 2021 về trước

Đạt kỳ thi CĐR ngoại ngữ B1 do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức hoặc có chứng chỉ NN tương đương

Chứng chỉ NN tương đương: Công văn số 788/ĐHĐN-ĐT ngày 24/02/2021*

Khóa 2022 về sau

Đạt kỳ thi CĐR ngoại ngữ B1 (Cử nhân) hoặc B2 (Kỹ sư) do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức hoặc có chứng chỉ NN tương đương

*http://daotao.ute.udn.vn/capnhatquydoiNN.pdf

+ Công nghệ thông tin:

Cấp đào tạo

Khóa đào tạo

Yêu cầu

Ghi chú

Đại học

Khóa 2017

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Khóa 2018 về sau

1. Có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

2. Đạt điểm học phần Tin học ứng dụng hoặc tương đương 5,5 trở lên.

Danh mục HP tin học ứng dụng: Quyết định số 641/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/10/2020**

**http://daotao.ute.udn.vn/QDTINHOC.pdf

**http://daotao.ute.udn.vn/QDTINHOC_DC954.pdf

+ Kỹ năng mềm:

Cấp đào tạo

Khóa đào tạo

Yêu cầu

Ghi chú

Đại học

Khóa 2019 về trước

Tích lũy 3 tín chỉ kỹ năng mềm

 

Khóa 2020 về sau

Không yêu cầu, đã đưa vào tính tích lũy trong chương trình đào tạo

 

 

II. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

Sinh viên phải làm thủ tục đăng ký tốt nghiệp khi tự nhận thấy hội đủ các
điều kiện xét tốt nghiệp.

Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm:

          + Phiếu đăng ký tốt nghiệp;

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Bản sao có công chứng Chứng chỉ GDQP;

+ Bản sao có công chứng chứng chỉ GDTT (nếu có chứng chỉ);

+ Bản sao có công chứng các loại chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu chuẩn đầu ra.

Hồ sơ gồm 2 bộ phải được nộp về Phòng Đào tạo chậm nhất 2 tuần trước thời điểm Họp hội đồng xét tốt nghiệp. Phòng Đào tạo giữ 1 bộ, chuyển Khoa 1 bộ khi hết hạn nộp hồ sơ.

III. QUY TRÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Bước 1. Sinh viên đăng ký tốt nghiệp

Theo thông báo của Nhà trường, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp. Mỗi sinh viên nộp 2 bộ hồ sơ về cho Phòng Đào tạo.

Bước 2. Công bố danh sách sinh viên đăng ký tốt nghiệp

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp của sinh viên. Phòng Đào tạo kiểm tra, tổng hợp danh sách sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp và công bố lên trang Đào tạo của Trường để sinh viên theo dõi và  phản hồi.

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên

Phòng Đào tạo và Khoa phối hợp để tiến hành kiểm tra các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.

Bước 4. Công bố danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xét tốt nghiệp trên trang Đào tạo để sinh viên biết theo dõi và phản hồi nếu có sai sót.

             Bước 5. Xét tốt nghiệp

             Sau khi Phòng đào tạo tổng hợp đầy đủ các dữ liệu, hồ sơ xét tốt nghiệp. Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Trường tiến hành họp xét tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện.

Bước 6. Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp

Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp đối với những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.