Sidebar

Kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần

a) Phòng Đào tạo bố trí lịch kiểm tra giữa kỳ trong các học kỳ theo kế hoạch năm học; 
b) Kiểm tra giữa kỳ do giảng viên giảng dạy lớp học phần tổ chức. Khoa, Bộ môn có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng kiểm tra, đánh giá giữa kỳ.
a) Cuối mỗi học kỳ, Trường chỉ tổ chức một kỳ thi kết thúc học phần, không có kỳ thi phụ. Việc tổ chức thi kết thúc học phần được thực hiện theo Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường; 
b) Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0; 
c) Thời gian dành cho ôn thi các học phần tỷ lệ thuận với tổng số tín chỉ của các học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ.
a) Giảng viên được phân công chấm thi nhận bài thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngay sau khi buổi thi kết thúc để chấm bài theo quy định và phối hợp với giảng viên giảng dạy học phần để tổng hợp điểm tổng kết học phần; 
b) Giảng viên giảng dạy học phần nhập các cột điểm thành phần trên hệ thống quản lý đào tạo chậm nhất 02 tuần sau ngày thi kết thúc học phần để phòng Đào tạo công bố kết quả trên tài khoản cá nhân của sinh viên. Giảng viên giảng dạy lớp học phần nộp 01 bản gốc bảng điểm tổng hợp lớp học phần cho phòng Đào tạo và 01 bản sao cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chậm nhất 03 tuần sau khi thi kết thúc học phần.
a) Sinh viên vắng mặt quá 20% số tiết học của lớp học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần đó; 
b) Giảng viên giảng dạy lớp học phần được quyền quy định các điều khoản cấm thi trên cơ sở theo dõi chuyên cần của sinh viên cũng như việc kiểm tra khối lượng công việc giao về nhà; 
c) Các điều khoản cấm thi phải được giảng viên công bố trước lớp tại buổi học đầu tiên; 
d) Danh sách sinh viên bị cấm thi phải được công bố tại buổi học cuối cùng của lớp học phần, có chữ ký xác nhận của 02 đại diện sinh viên cùng giảng viên giảng dạy lớp học phần và gửi về phòng Đào tạo sau khi công bố; 
đ) Sinh viên bị cấm thi sẽ không được quyền dự thi kết thúc học phần và nhận điểm 0 cho điểm thi kết thúc học phần.
a) Sinh viên được xem xét cho hoãn thi vì lý do đặc biệt phát sinh tại thời điểm thi kết thúc học phần như lý do sức khỏe, tai nạn hoặc các sự cố của cá nhân, gia đình làm ảnh hưởng đến việc dự thi của sinh viên; 
b) Phiếu xin hoãn thi học phần phải được xác nhận các cột điểm thành phần và phê duyệt bởi giảng viên giảng dạy lớp học phần, đính kèm văn bản chứng minh lý do xin hoãn thi được xác nhận bởi Khoa quản lý chuyên ngành. Phiếu xin hoãn thi và các giấy tờ minh chứng cho việc hoãn thi hợp lệ phải được nộp cho phòng Đào tạo chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày thi kết thúc học phần; 
c) Sinh viên được cho phép hoãn thi sẽ nhận điểm I cho học phần được hoãn thi và không tính điểm học phần đó vào điểm trung bình học kỳ cho đến khi có điểm thi học phần đó; 
d) Sinh viên nộp phiếu xin hoãn thi đã được phê duyệt đến phòng Đào tạo để đăng ký dự thi chậm nhất trong vòng 02 học kỳ kế tiếp khi có lịch thi của học phần đã xin hoãn.
a) Sinh viên không hài lòng với kết quả điểm tổng kết học phần trước hết cần liên hệ giảng viên giảng dạy lớp học phần để đề nghị xem xét, kiểm tra; 
b) Giảng viên có sai sót trong tính toán điểm tổng kết học phần có thể xin điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh điểm theo mẫu và giải trình lý do chỉnh sửa, nộp về phòng Đào tạo để được cập nhật trên hệ thống. Chỉ chấp nhận các chỉnh sửa điểm trong vòng 02 tuần lễ sau khi công bố kết quả điểm học phần; 
c) Sinh viên được quyền nộp đơn phúc khảo tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để chấm lại bài thi theo quy định của Trường; 
d) Đối với trường hợp có thay đổi điểm bài thi sau khi chấm phúc khảo, căn cứ bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo, phòng Đào tạo thực hiện cập nhật lại điểm cho sinh viên.