Sidebar

Thư viện

thuvien.jpg
1. Tìm kiếm tài liệu trên thư viện
Bạn đọc truy cập trang http://lib.ute.udn.vn/ chọn Đăng nhập

—Tài khoản LSKMSV/LSKMSV (MSV là mã sinh viên) để đăng nhập vào trang cá nhân trên hệ thống

thuvien2.png
2. Gia hạn sách
Gia hạn tất cả tài liệu đang có
Gia hạn tài liệu được chọn: chỉ chọn những tài liệu cần giao hạn
Lưu ý: tài liệu gia hạn chỉ gia hạn được khi thời gian mượn còn lại <30 ngày và mỗi tài liệu chỉ được gia hạn 1 lần.


thuvien3.png

3. Quản lý giao dịch mượn tr
- Mượn: hiển thị thông tin số lượng sách đang mượn
- Danh mục mượn hiện có: Chứa thông tin chí tiết về từng tài liệu đang được mượn như: Nhan đề sách sách; tác giả; Ngày hết hạn….
- Danh mục mượn cũ: chức thông tin tất cả sách đã trả

thuvien4.png

4. Tra cứu tài liệu

thuvien6.png
thuvien7.png
5. Tài liệu điện tử Dspace
Bạn đọc truy cập  vào trang data.ute.udn.vn
Sử dụng email …@ute.udn.vn để đăng ký tài khoản trên dspace

—thuvien8.png
thuvien9.png

thuvien10.png
thuvien11.png