Sidebar

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cấp Đại học

Các Quyết định mở ngành đào tạo
Chương trình Đào tạo - áp dụng từ khóa đào tạo 2022
Chương trình Đào tạo - áp dụng từ khóa đào tạo 2020
Chương trình Đào tạo - áp dụng khóa đào tạo 2019
Chương trình Đào tạo - áp dụng khóa đào tạo 2018
Chương trình Đào tạo - áp dụng khóa đào tạo 2017
Chương trình đào tạo cấp Cao đẳng

Chương trình 105 tín chỉ - áp dụng từ khóa đào tạo 2015
Chương trình đào tạo cấp Cao đẳng chuyên nghiệp

Chương trình 105 tín chỉ - áp dụng từ khóa đào tạo 2011
Chương trình 105 tín chỉ - áp dụng từ khóa đào tạo 2008
Chương trình 125 tín chỉ - áp dụng cho khóa đào tạo 2006 và 2007
Chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông
Chương trình 70 tín chỉ - áp dụng từ khóa đào tạo 2011
Chương trình 70 tín chỉ - áp dụng từ khóa đào tạo 2008
Chương trình 80 tín chỉ - áp dụng cho khóa đào tạo 2007
Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo