Sidebar

Các Quy định, quy chế đào tạo

STT QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

CHI TIẾT

Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng ban hành
1 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Chi tiết
2 Quyết định số 17/VBHN- BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học của Đại học Đà Nẵng Chi tiết
4 Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Đại học Đà Nẵng Chi tiết
5 Cập nhật bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với KNLNN 6 bậc dùng cho VN của Đại học Đà Nẵng Chi tiết
Quy định của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
1 Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
2 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
Chi tiết
3 Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
4 Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên bậc đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
5 Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng Chi tiết
6 Quyết định ban hành Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
7 Quyết định ban hành Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chi tiết
8 Quy định Học kỳ doanh nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học Chi tiết